Termografija - DAMIBA Trade

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Objašnjenja

Energetska efikasnost zgrada u Srbiji

Elektronska pošta Štampa PDF

Jedna od karakteristika velikog dela stambenog i nestambenog fonda u Srbiji je neracionalno velika potrošnja svih tipova energije, prvenstveno za grejanje, a u poslednje vreme, zbog porasta srednjih temperatura tokom letnjih meseci, i za hlaðenje zgrada. Pored toga, energija se koristi još i za osvetljenje i za napajanje elektriènih ureðaja u domaæinstvima.

Potrošnja energije za grejanje u proseèno termièki izolovanim zgradama u Srbiji iznosi oko 60% ukupne potrošnje energije. Od toga, 70% odnosi se na potrošnju toplotne energije, na koju prvenstveno utièe trajanje sezone grejanja i zahtevana temperatura prostora, što zavisi od klimatskih uslova i standarda kvaliteta korišæenja prostora. Takoðe, znaèajan uticaj ima i kvalitet mehanièkog sistema grejanja, ukupna grejana površina, kao i termièka zastita zgrade . 

Opširnije...

Metoda infracrvene termografije u građevinarstvu

Elektronska pošta Štampa PDF

Pri analizi i ustanovljavanju energetskog stanja spoljnjeg omotaca zgrade moguæe je koristitii bezkontaknu, nerazornu metodu termografskog snimanja intenziteta toplotnog zraèenja u infracrvenom podruèju. Nakon merenja ostaje trajan zapis - termogram èijom se interpretacijom dobijaju informacije o raspodeli temperature po površini posmatranog objekta. Problemi koje je moguæe otkriti termografskim snimanjem su: nehomogenost materijala zida, neispravnosti ili nepostojanje toplotne izolacije, vlaga u konstrukciji, problemi ravnih krovova, toplotni mostovi, otvoreni propusti za vazduh, fuge te koncentracija i/ili propuštanja instalacija u podu i zidu.

Opširnije...

Izvor infracrvene energije

Elektronska pošta Štampa PDF

Svi objekti emituju infracrvena zraèenja kao funkcija njihove temperature. To znaèi da svi objekti emituju infracrveno zraèenje.

Infracrvena energija potièe od vibracija i rotacija atoma i molekula. Što je viša temperatura nekog objekta, veæa je pokretljivost, više je infracrvenog zraèenja emitovano. Ovo je energija koja se detektuje infracrvenim kamerama. Kamere ne vide temperaturu, one èitaju toplotnu radijaciju.

Pri apsolutnoj nuli (-273.16°C, -459.72°F), materijal je na svojem najnižem stanju energije tako je infracrveno zraèenje minimalno.

 

Pojam elektro-magnetnog spektra

Elektronska pošta Štampa PDF

Znamo da je infracrveno zraèenje vid elektromagnetnog zraèenja, koje je duže po talasnoj dužini od vidljive svetlosti. Ostali tipovi elektromagnetnog zraèenja ukljuèuju x-zrake, ultraljubièaste zrake, radio talase itd.

Opširnije...

Pojam infracrvene energije

Elektronska pošta Štampa PDF

Infracrvena energija je deo elektromagnetnog spektra i ponaša se slièno kao i vidljiva svetlost.

Opširnije...

Strana 1 od 2

Trenutno ste na strani: Home