Termografija - DAMIBA Trade

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Pojam infracrvene termografije

Elektronska pošta Štampa PDF
Infracrvena Termografija je tehnika izvedbe slike, nevidljive (za ljudsko oko) infracrvene svetlosti koju emituje objekat u svom termièkom stanju. Obièna termografska kamera izgleda kao tipièni kamkorder i proizvodi TV slike toplotnog zraèenja uživo.

Sofisticiranije kamere mogu i da mere temperature bilo kog objekta ili povrsine na slici i da prikažu kvazi kolor sliku koja jasno interpretira termièki dijapazon snimka. Slika koju prikazuje infracrvena kamera zove se termogram ili ponekad termograf.

Vidljiva svetlost

Bliskovidljiva svetlost “Nocno osmatranje”

Termo infracrveno snimanje

Crno beli i kolor termogram osobe; i vidljiva fotografija. Obratiti paznju na naoèare koje su hladnije od kože i kako infracrvena energija ne prolazi kroz staklo. Mozete da vidite termalni dijapazon lica, crveno je toplije, žuto i zeleno je hladnije. Termalni dijapazon kože može da bude indikativan u sluèajevima bolesti i èesto se koristi pri medicinskim dijagnozama.

Termogram i vizuelna slika plastiènog èajnika posle zagrevanja vode.Uoèiti toplotu koju voda prenosi na zid suda. Nivo teènosti u industrijskim rezervoarima može da se izmeri na isti naèin.

Èesto je teško proceniti velike gubitke nastale ošteæenjem ureðaja i postrojenja u radu, npr. zbog prekida el. energije ili pregrevanja motora u procesu proizvodnje, velike gubitke toplotne energije zbog npr. nepoznatog ošteæenja podzemne toplovodne instalacije ili pak zbog loše izvedene toplotne izolacije u graðevinarstvu, odnosno njenog propusta. Takoðe je prilièno teško kvantitativno izmeriti dobitke od blagovremenog programa preventivnog održavanja. No kada se predaju tehnièki izveštaji o neplaniranom prekidu procesa proizvodnje, mimo planiranog i kalkulisanog redovnog održavanja, dolazi se do velikih iznosa. To je upravo pravi razlog uvoðenja preventivnog pregleda METODOM INFRACRVENE TERMOGRAFIJE (TERMOVIZIJE). Daljnom detaljnom analizom, koliko opada broj godišnjih kvarova s brojem godišnjih kontrola infracrvenom (IC) termografijom, došli bi do izuzetnih rezultata: ako je godišnji broj kvarova nekog energetskog postrojenja 100, onda veæ kod primene jedne IC termografije on iznosi 85, kod dve primene 45, a kod tri IC termografije godišnje pada na fantastiènih 28! Poznato je da broj kvarova, pogotovo u procesnoj industriji, predstavlja jako velike troškove i uštede koje se postižu uvoðenjem i primenom IC termografije izuzetno su velike. Uz redovnu i svakako ispravnu primenu pri održavanju, IC termografija maximalno æe zaštititi ureðaje i njhovu ispravnost, otkriti uzroke potencijalnih kvarova i uvek omoguæiti popravak u najpovoljnijem trenutku za korisnika.


Kao bezkontaktna temperaturna merna metoda infracrvena termografija omoguæuje korisniku otkrivanje raznolikih potencijalnih grešaka i to bez potrebe prekida procesa proizvodnje i troškova koji su povezani s tim prekidom. U medicini i veterini bez inaèe štetnih zraèenja i "bockanja" otkriæe se bolesno mesto (žariste).


Za svakog korisnika IC termografije, termovizijska se slika obraðuje raèunarom posebnom programskom aplikacijom,a završno se izdaje izveštaj o snimljenom sa naznakom defekta i preporukom za intervenciju.

Mailing lista

Trenutno ste na strani: Termovizija Pojam infracrvene termografije