Termografija - DAMIBA Trade

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Primena infracrvene termografije

Elektronska pošta Štampa PDF

Drugi primer je inspekcija betonskih mostova. Kao što mnogi od nas znaju beton može da razvije delaminacije koje kasnije dovode do prskotina. Kada se prskotine razviju , to je veoma lako da se primeti, obièno vaša guma i toèak, naiðu na rupu i na kraju završite kod mehanièara sa raèunom za plaæanje. Zar ne bi bilo lepo da se rupe nazru pre nego što se pojave i prouzrokuju štetu? Koristeæi pametno sunèevu energiju kao toplotni medijum, i gledajuæi infracrvenom kamerom; vidimo da površinske delaminacije imaju razlièit toplotni efekat nego zdravi delovi noseæe strukture, i kamera to vidi. Ovaj primer pokazuje da i ako je most objekat koji ne emituje toplotu ipak može da se pregleda sa infracrvenom kamerom.


Evo još jednog primera aplikacije gde koristimo pasivno grejanje ili hladjenje. Nedavno razvijeni kompozitni avionski materijali su jako žilavi i laki. Ovi materijali su vitalni za performanse letelice. Ipak struktura ovog materijala prezentuje veoma ozbiljan problem. Ulazak vode.

Otkriveno je da odreðene površine imaju tendenciju da apsorbuju vodu u strukturi, zbog razloga koji nisu do kraja shvatljivi. Problem se poveæava efektima lakoæe i visine, koji prouzrokuje jedva vidljiva ošteæenja. Voda koja je prodrla u strukturu se na visini zamrzava. Kako se led siri prouzrokuje pucanje strukture aviona. Ova pojava raste kao rak i na kraju može da ugrozi celu strukturu letelice.

Do nedavno, jedini efikasan naæin dijagnosticiranja ovog roblema je bio radiografija. Dok je ovo i dalje najtaèniji naèin ima i odreðene nedostatke; skup je u vremenu, (oprema i ljudi) ; može da izloži jonizujuæoj radijaciji osoblje zaduženo za održavanje.

Termografija može da bude neophodno sredstvo za pregled aviona po ovom pitanju. Pošto se avion prizemljio led ostaje na 0 C dok se topi. Ostatak aviona se greje veæ po dolasku. Ovo je odlièna prilika da se potraže džepovi leda sa sistemom termovizije, dok se avion pregleda.

 

Termogram pokazuje ulaz vode(tamne mrlje) na obeleženom mestu.
Jedan avion moze da se pregleda za 20 minuta. Slike su snimljene digitalno za kasniju analizu u kompjuteru.

 

Ima još mnogo drugih primera korišæenja termografije.Evo kratkog pregleda:

Koristi Infracrvene Termografije:

· Eliminiše neplanirane izlaske napona

· Detektuje probleme brzo, bez prekida procesa

· Odreðuje prioritete za popravke

· Minimizira preliminarno održavanje i vremena intervencije

· Komplementarna sa zahtevima osiguravajuæih kompanija

· Provera pokvarene opreme koja je još u garantnom roku.

Sistemi Elektrodistribucije

· Pregledi generatora.

· Pregledi elektriènih podstanica, transformatora i kondenzatora,

· Pregled vazdušnih elektriènih vodova

· Pregled elektromotora

 

Graðevinarstvo

· Toplotni gubici u graðevinama.

· Zagaðenje vlagom u graðevinama

· Celokupnost betonskih konstrukcija

· Pregled podnog grejanja i eventualnih curenja sistema

· Lociranje loše izolacije

· Lociranje puštanja vazduha i energetskih gubitaka

· Procena termièkih performansi dihtunga i zaptivki

· Lociranje grejnih žica i cevi

· Detekcija delaminacije u betonskim mostovima

 

Krovne konstrukcije

· Puštanje vlage kod ravnog krova na graðevinama

· Identifikacija osteæenja vodom

· Eliminacija nepotrebne zamene dobrog krova

· Planiranje budžeta

· Dokumentacija problema pre isteka garancije

 

Mehanièki sistemi

 • Bojleri
 • Inspekcija gorionika
 • Nadgledanje parametara gorenja goriva
 • Detekcija termièkih pojava na cevima bojlera i merenje temperature
 • Skeniranje i zapis temperature na mestima gde se bojler ne proverava
 • Skeniranje spoljašnjosti bojlera, traženje toplijih mesta istanjenja zidova
 • Detekcija naslaga na peæima za koks
 • Kotlovi termocentrala- provera puštanja gasa
 • Inspekcija mehanièkog zaptivanja
 • Toplotna ventilacija i hlaðenje
 • Hladna skladišta, gubici hlaðenja.
 • Detekcija izolacije u rashladnim postrojenjima

Petrohemijske aplikacije

 • Procesi Rafinerije- linijska izolacija
 • Razmenjivaèi toplote-procena efikasnosti
 • Izolacija peæi
 • Procena žara peæi i pregled cevi
 • Širenje plamena - analiza eksplozivnosti

Elektronska oprema

 • Štampana kola i pregled matiènih ploèa.
 • Termo pregled poluprovodnika i ureðaja
 • Pregled komponenata matiène ploèe
 • Inspekcija po principu proizvodnje lemljenih struktura
 • Inspekcija hibridnih mikrokola
 • Inspekcija lemljenih spojeva

Aplikacije iz zaštite životne sredine

 • Lociranje mesta deponija
 • Lociranje zakopanih rezervoara u industrijskim zonama
 • Lociranje i monitoring naftnih mrlja

Aplikacije istraživanja i razvoja

 • Procena projekta ‘prototyping’

Aplikacije u Automobilskom sektoru

 • Ispitivanje ogibljenja i kontakta guma kod trkaækih vozila
 • Ispitivanje koèionog sistema i motora; rashladni ureðaji in nj.efikasnost

Avio aplikacije – diajgnostika i analize:

 • Prodor vode na površini aviona
 • Gume i koèioni sistem
 • Sistem protiv pojave leda na krilima
 • Identifikacija napona i korozije
 • Mlazni i raketni motor
 • Kompozitni materijali i delaminacija istih

Medicinski i Veterinarski segment-aplikacije

 • Medicinske povrede, povrede leða,
 • Zaraze – rak dojke, artritis,..
 • Stomatologija, gnojne upale zuba,..
 • Sportske povrede, progress terapije,..
 • Konjske povrede, lomovi,..frakture
 • Odreðivanje Laserskog doziranja,..

Vojno vazduhopolovstvo-aplikacije

 • Pregled cevi, puštanje, naponi, korozija
 • Inspekcije okoline, zagaðenja, istovar otpada, otpadnih voda,..
 • Pregled požarih zona,
 • Navoðenje projektila prema toplotnim izvorima
 • Oblasti pod visokim elektriènim naponom
 • Traženje i spašavanje
 • Nadgledanje

Proizvodnja kartona i papira

 • Detekcija raspodele toplote u parnim boksovima
 • Identifikacija vlažnih strija, nejednakost sa negativnim efektima po kvalitet papira
 • Identifikacija vibracija nosaèa
 • Praæenje presovanja
 • Analiza temperature sušenja i jednakosti sušenja
 • Praæenje presvlaèenja papira, jednakosti sloja, ...

Parne Turbine i Hidroelektrièni Generatori

 • Lociranje interlaminarnih grešaka u statoru
 • Nadgledanje popravljenih mesta
 • Održavanje kontrole u toku popravke statora
 • Termo opservacija srca statora koje služi za uporednu analizu u toku održavanja

Razlièite aplikacije

 • Detekcija RF grejanja u antenama,
 • Lociranje malih požara u šumama
 • Lociranje izgubljenih ljudi
 • Daljinsko ispitivanje procesa
 • Protivpožarno – Lociranje ljudi u zapaljenim objektima i voðenje kroz dim
Trenutno ste na strani: Termovizija Primena infracrvene termografije